Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MEIJIN

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Meijin, jest organizacją pożytku publicznego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą Miasto Bielsko- Biała.
 2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – Sąd Gospodarczy.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie kultury umysłowej poprzez popularyzowanie gry planszowej Go.

§ 7

Cele swe Stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:

 1. wspomaganie powstawania oraz działalności Klubów Go, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie i prowadzenie nauczania dla początkujących i zaawansowanych,
 3. organizowanie okresowych kursów Go,
 4. inspirowanie działalności wydawniczej dotyczącej teorii i praktyki Go,
 5. popularyzowanie wiedzy o Go poprzez współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami, radiem, telewizją i prasą,
 6. organizowanie i krajowych i międzynarodowych turniejów oraz uczestnictwo w turniejach za granicą,
 7. inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany, utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą,
 8. udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków juniorów,
 3. członków honorowych,
 4. członków wspierających.

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem § 10 członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po przesłaniu na adres stowarzyszenia wypełnionego formularza zgłoszenia i przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP.
 3. Członkiem juniorem może zostać obywatel polski i cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ukończył 18 lat, przy czym osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 4. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna i osoba prawna, która w szczególny sposób wspiera Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu stosownego oświadczenia i przyjęciu kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, przy czym są oni zobowiązani do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.2, mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
  3. brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów stowarzyszenia,
  4. występować do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
  5. korzystać ze wszelkiej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością.
 2. Członkowie juniorzy, którzy nie ukończyli 16 lat oraz członkowie wspierający nie mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków i nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – na mocy uchwały Zarządu,
  5. pozbawienia członkostwa przez Zarząd w drodze uchwały w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie członka wspierającego, jego uczestnictwo w Stowarzyszeniu będzie nie do pogodzenia z celami Stowarzyszenia lub będzie godzić w jego dobre imię, a także w przypadku wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia,
  6. pozbawienie członkowstwa przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały za brak aktywności. Do braku aktywności zalicza się na przykład opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich powyżej 24 m-cy, brak uczestniczenia w działalności statutowej powyżej 24 m-cy. 
 2. Uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 podejmowane są większością głosów, a osobie, której dotyczą przysługuje od nich odwołanie w trybie określonym w § 25 ust. 4.

§ 15

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością dwóch trzecich głosów, za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński,

§ 17

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptowywać do swego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
  2. wybór Zarządu i w odrębnym głosowaniu jego Prezesa, wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także odwoływanie poszczególnych władz Stowarzyszenia lub ich członków przed upływem kadencji,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
  4. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz poszczególnych członków Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie budżetu,
  7. uchwalanie zmian statutu,
  8. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu,
  9. rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  10. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  12. ustalanie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych i juniorów,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
  14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz o wystąpieniu z nich.

§ 19

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej miesiąc przed terminem Zgromadzenia pisemnie, za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość lub poprzez ogłoszenie w prasie.
 2. Zarząd zobowiązany jest podawać do wiadomości członków Stowarzyszenia nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków treść podjętych uchwał pisemnie, za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość lub przez ogłoszenie w prasie.

§ 20

 1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Członków zwołuje corocznie Zarząd w terminie do dnia 30 czerwca. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i podjęcie uchwały o udzieleniu tym władzom absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję i może rozpatrywać inne sprawy włączone do porządku obrad.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 3-6 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia, w tym z prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie, o ile pozwala na to jego skład, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, przy czym co najmniej jednego wiceprezesa i skarbnika.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
  4. zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia,
  5. uchwalanie regulaminów turniejów krajowych i międzynarodowych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
  6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i ustalanie projektowanego porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie Członków,
  7. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
  8. przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, juniorów i wspierających oraz podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, pozbawienia członkostwa lub skreślenia z listy członków,
  9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  10. ustalanie form i rodzajów wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających,
  11. prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane na zebraniach, z zastrzeżeniem ust. 2 i o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli większość członków Zarządu, a w przypadku uchwał, o których mowa w § 14 ust. 2, wszyscy członkowie Zarządu, oddadzą swój głos na postanowienie, które ma być powzięte.
 3. W przypadku uchwał, o których mowa w § 14 ust. 2, wszystkie głosy muszą być oddane na piśmie. W przypadku pozostałych uchwał głosowanie może się odbyć także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu Zarządu.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Zasady i tryb postępowania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna Składa się z 3-5 członków nie będących członkami Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin przez nią uchwalony i zat-wierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczących przestrzegania przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz rozstrzygania sporów między członkami, które wynikły w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu, sporządzanie na Walne Zgromadzenie listy członków nie wykazujących aktywności.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie
  2. zawieszenie częściowe lub całkowite w prawach członka Stowarzyszenia na czas oznaczony, nie przekraczający 3 lat,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez członka obowiązków wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie odwołania są ostateczne.
 5. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje i subwencje,
  3. wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  4. zapisy, spadki i darowizny,
  5. zasądzone przez sądy nawiązki,
  6. dochody z ofiarności publicznej,
  7. dochody z majątku Stowarzyszenia.
 3. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie nie ma prawa do:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeński albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 26

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
 2. Do składania innych oświadczeń woli uprawniony jest prezes samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu.

Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia. W wypadku rozwiązania Stowarzyszeni w innym trybie, majątek przejmie gmina Bielsko-Biała, a o jego przeznaczeniu zdecyduje Prezydent Miasta Bielsko-Biała